Antwoorden op veelgestelde vragen energielabel vanaf 2015

vraagteken

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft op 2 maart jl. informatie beschikbaar gesteld m.b.t. de veelgestelde vragen ten aanzien van het verplichte definitieve Energielabel per 1-1-2015.

Een aantal, wellicht voor u zeer belangrijke, passages hebben wij er voor u uitgelicht:

“Sinds 1 januari 2015 heeft het ontbreken van een definitief energielabel voor de verkoper mogelijk financiële gevolgen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft vanaf die datum, en de verkoper riskeert een last onder dwangsom, die kan oplopen tot 405 euro als hij/zij bij de verkoop van de woning geen definitief energielabel overhandigt.

De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt met een interventieladder. In de eerste instantie wordt gekozen voor een last onder dwangsom, die vanaf 1 januari 2015 wordt gevorderd. Hierbij krijgt de woningeigenaar de kans alsnog een energielabel op te stellen. In de loop van 2015 wordt het ook mogelijk een bestuurlijke boete op te leggen.”

“Verkoper is verplicht tot het overhandigen van een energielabel aan de koper bij het sluiten van de koop. De verkoper kan na de levering alsnog in de online tool om een energielabel op te laten stellen. De ILT is verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid, waarbij ze allereerst zal uitgaan van het herstel van de overtreding (dus niet direct een financiële boete). De plicht ligt te allen tijde bij de verkoper, en niet bij de koper. In het geval dat er een boete door de ILT wordt opgelegd, dan hoeft de koper geen energielabel te verzorgen. Er wordt verwacht dat de makelaar de verkoper al heeft gewezen op de plicht tot het hebben van een definitief energielabel bij het sluiten van de koop.”

“Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van de volgende gebouwen:

  • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen;
  • beschermde monumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Monumentenwet 1988; monumenten waarop artikel 5 van die wet van toepassing is, krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monumenten en monumenten waarop, voordat zij zijn aangewezen, een zodanige verordening van overeenkomstige toepassing is;
  • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;
  • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden en die een lage energiebehoefte hebben;
  • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt;  
  • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2;
  • gebouwen die bij minnelijke overeenkomst als bedoeld in art. 17 Onteigeningswet worden verkregen en die met het oog op de uitvoering van het werk waarmee die verkrijging verband houdt, zullen worden gesloopt.”

Hoe zit het met woningen die executoriaal worden verkocht?

In het geval van executieverkoop blijft de woningeigenaar nog altijd verantwoordelijk voor het overhandigen van een definitief energielabel.”

“Dient bij schenking van een huis een energielabel te worden overhandigd?

Ja. Het energielabel is gekoppeld aan het huis en moet door de eigenaar daarvan worden verstrekt ongeacht de juridische titel van eigendomsoverdracht.”

“Dient bij verdeling van een woning bij echtscheiding, gevolgd door toedeling aan één van de ex-echtgenoten een energielabel te worden overhandigd?

Nee. De woning wordt immers toegedeeld aan iemand die al zicht heeft op de energieprestatie daarvan. Het doel van het energielabel zou dan niet worden gerealiseerd.”

Bron: Meijling & Sarneel Notarissen